DE
       
 
0
unofficial world wide web avantgarde
Artikel:   versendendrucken

I. Kdo jsme

Nyní už více než čtyři roky užíváme a vytváříme platformu www.secarts.org. Technický pokrok celosvětového rozšíření internetové sítě, komunikace v reálném čase, propojení různých oblastí kolektivní politické činnosti umožňují užší, hlubší a pevnější bezbariérovou spolupráci, jaká byla ještě před málo lety nemyslitelná. V rámci kontinuálního, částečně ale také překotného vývoje naší stránky chceme tímto dočasně písemnou formou pevně stanovit obsahový rámec se zřetelí na články, diskuze a příspěvky.

"Rozhlas je třeba proměnit z distribučního aparátu v aparát komunikační. Rozhlas by byl pomyslně nejvelkolepější komunikační prostředek veřejného života, ohromný systém kanálů, to znamená, že by (pokud by to uměl) nebyl pouze vysílačem, nýbrž i příjímačem, čímž by nesloužil posluchači pouze jako posluchadlo, nýbrž by mohl pomocí něho i hovořit a tak by ho neizoloval, nýbrž by ho uvedl do vzájemné komunikace.
Neproveditelné v tomto společenském systému, proveditelné v jiném, slouží návrhy, které vytváří přeci jen přirozenou konsekvenci technického vývoje, propagaci a formě tohoto jiného systému. Pokud by jste to měli považovat za utopické, pak Vás prosím přemýšlejte o tom, proč je to utopické"
Bertolt Brecht - Teorie radiových vln - 1932]
Jsme lidi zajímající se o politiku, demokraté, socialisté, komunisté, antifašisté – lidé, kteří se nechtějí vyrovnat a spokojit s dnešním stavem. Jsme ze SRN a jiných zemí. Pracujeme často překračujíc své možnosti a na mezinárodní úrovni, někteří z nás jsou členové různých organizací a stran, někteří pracují v různých projektech, redakcích a kruzích, někteří jsou činní v odborech, někteří jsou v různých místních organizacích, jiní vůbec ne.

Spojuje nás společný boj proti fašistickým pletichám, které se staly dávno opět každodenní skutečností, boj za zajištění a zbudování demokratických výdobytků, za spravedlivou společnost bez vykořisťování člověka člověkem. Nᚠzájem o hospodářství, o aktivní a konsekventní internacionalismus. Naše přesvědčení o rovnosti všech lidí na Zemi, nehledě na jejich pohlaví či národnost.

Sami sebe spatřujeme jako malou, ovšem aktivní a sebevědomou existující součást levice. Jako diskusní platformu, místo setkávání se a obohacení nutného rozšiřování sítě. Jako konkrétní využití nových technických možností, které nemůže tato společnost na základě své omezenosti využívat, nebo je využívá pouze částečně a chybně. Jako kolektiv, který pracuje, učí se, diskutuje a žije o kus dál. A jako jednu ze zajímavějších stránek internetu.

Zajisté nejsme náhražkou za jiná, stranická nebo odborářská seskupení v národních a místních organizacích. A už vůbec nejsme žádnou novou stranou či hnutím. Nejsme náhražkou za nic existujícího – pokud ono existující dobře funguje, nýbrž doplněním a obohacením. Nᚠprojekt žije společnou vedoucí souhrou různých zkušenostních a činnostních horizontů. Nechceme být žádnou novou instalací, nýbrž upgradem.


II. Co máme společného

Abychom mohli společně pracovat, potřebujeme společného jmenovatele – bázi názorů, které sdílíme, na jejichž podkladu diskutujeme, pracujeme a dále přemýšlíme. Pracujeme v antifašistické, konsekventně demokratické a komunistické tradici a jsme jednotní v boji proti jakémukoliv fašistickému myšlenkovému proudu v otevřené či skryté formě: K němuž patří vedle rasismu, antisemitismu, šovinismu a revanšismu také každá forma strategie křížové fronty, přepjatého němectví a militarismu. Bojujeme proti diskriminaci na základě původu či pohlaví, nesnášenlivosti k homosexuálním jedincům a sexismu.

Antifašismus je pro nás víc než pohou demokratickou frází: antifašismus je základním požadavkem, aby mohl člověk vůbec pracovat a žít. Monopolní kapitalismus si drží stále otevřenou fašistickou variantu výkonu moci. Antifašismus, tedy bojovné, konsekventní a nepoddajné vystupování proti oněm, ve vedoucích a předních článcích společnosti, stejně jako na ulici, vystupujícím fašistickým rejdům je jako základní občansko – demokratický požadavek důležitější než kdy jindy. Tak zvaná „Querfrontstrategie“1 (dosl. překlad „Strategie příčné fronty“ neboli „Strategie napříč vedené fronty“ pozn. Překl.), tedy spolupráce se sociálními demagogy, národními „antikapitalisty“ a skrytými fašisty, nemůže být nikdy variantou. Pro propagování fašistických, rasistických, antisemitských či šovinistických názorových proudů nechceme dát kvůli tomu k dispozici žádný prostor – diskuzi s fašisty a rasisty jakékoliv odrůdy považujeme za nesmyslnou: reagování na argumentace „napříč vedené fronty“ v každém případě za škodlivé.

Boj německému imperialismu pro nás znamená: nauku dělnického hnutí – „Hlavní nepřítel se nachází ve vlastní zemi“ – a analýza imperialismu jako nejvyššího a posledního stádia Kapitalismu pro nás má nezměnitelnou platnost. Jako obyvatelé Německa bojujeme proti německému imperialismu, čímž nepracujeme pouze na svém vlastním osvobození od tlaku kapitalismu, nýbrž pomáháme nejefektivněji ostatním soudruhům a spojencům v jiných zemích v boji proti imperialistickému útlaku. Musíme – a můžeme! – nemáme v plánu svrhnout jak americkou buržoazii, tak ani anglickou: Nᚠprotivník se nachází zde, v naší zemi. Právě jako obyvatelé Německa máme co do činění s vlastním systémem jako imperialismem „který přišel příliš pozdě a na krátko“ a to s jeho obzvláště agresivní a banditskou vyzáží, jakou může tento systém mít. To nám klade zvláštní závazky.
Dle našich sil podpoříme suverenitu států, které jsou ve své existenci ohroženy zahraniční politikou Spolkové republiky Německa.

Internacionalismus pro nás znamená respektování a praktickou podporu boje našich přátel a spojenců z jiných zemích: právě v evropské cizině, více než jedenkráte oběti německých agresí, musí vystupovat zástupci „lepšího Německa“ vůči přátelům a soudruhům solidárně a taktně. Nejsme nejvyšší duchovní čisté nauky a nemáme žádné vlastní všemohoucí recepty na rozdávání – spolupracujeme solidárně na základě rovnosti všech a přitom respektujeme národní zkušenosti a rozdíly v boji. Cítíme jako svoji zvláštní povinnost poskytnout naši podporu, nikoliv nekriticky, ale solidárně zemím, které se samy jako socialistické definují nebo se na cestě k socialismu nacházejí.

Materialismus a obrana vědy pro nás znamená: že jsme obránci jakéhokoliv vědeckého poznatku proti esoterickým, idealistickým, nábožensko-fundamentalistickým či biologickým zamlžováním. Naopak chceme vedle politických střetů a spolu s nimi také vybudit vědce, aby vedli rozhovory na úrovni doby. Právě na poli biologie se stále dále plazí prvky rasové nauky, v psychologii a genetice má být člověk degradován na pouhý hrací míček svého „dědičného genu“, v přírodních vědách – jako např. ve vědách duševních jsou prodávány recepty ze včerejška jako by byli moderní – věda sama o sobě, nebo co z ní zbývá, podléhá zákonům maximalizace zisků monopolů. My vidíme nezaslepeně dále než na tuto logiku maximálního zisku, vědíc, že přesně ona je překážkou pro všestranné rozšiřování lidských znalostí o prostoru, času a hmotě. Propagujeme materialismus a snažíme se střízlivě diskutovat o nejnovějších vědeckých poznatcích a předložit je otevřeně širokému publiku jako alternativní protipól od nákladných reklamních nosičů ve formě tak zvaných odborných časopisů. Předpoklad pro materialismus a vědeckost v sobě obsahuje zamítnutí a boj proti nevědeckým bludům – jako jsou např. kreacionismus, antroposofie, ekonomický fašismus a zázračné lečitelství.


III. Jak s námi můžete spolupracovat

Sami na sebe nahlížíme jako na otevřený projekt s pevnými zásadami. To znamená: www.secarts.org nic nestojí a nepřibírá žádné „členy“ – na základě bezplatné registrace s námi může každý spolupracovat. To znamená také: že považujeme zde definované zásady za podstatné, aby bylo možno pracovat smysluplně a efektivně. To neznamená, že předpokládáme akceptování našich zásad, abychom byli schopni společně diskutovat – je však pravda, že si jako kolektiv za těmito zásadami stojíme a v tomto smyslu chceme směrovat vývoj stránky a jejích nabídek.

[file-ebooks#5]www.secarts.org je zdarma a takový i zůstane. Sociální situace se stává pro mnoho lidí stále obtížnější, samotnou technickou výbavu včetně internetového připojení si můžou někteří těžko dovolit. Aby bylo možné zachovat i nadále pro všechny zájemce neomezený přístup ke všem nabídkám stránky, zůstane www.secarts.org i v budoucnu ve všech svých funkcích bezplatný.

www.secarts.org má za cíl umožnit konstruktivní a společnou debatu. Těšíme se z každého, kdo by se chtěl podílet na diskuzích a debatách. A přejeme si na základě tohoto slyšet i zásadní kritiku. Obzvláště nám záleží na tom rozvíjet diskuze uvnitř levice a i nádále popohánět boj o zachování a zbudování demokratických práv. Respekt i před odchylnými názory má být samozřejmostí.

www.secarts.org neručí za libovolnost názorů. Respekt před odchylnými názory nesmí sklouznout k jejich libovolnosti a bezzásadové toleranci – stojíme si za našimy názory, které zastupujeme a dle našeho mínění kritizujeme názory falešné, neboť vše ostatní by byla otupělost. Respekt před odlišními názory pro nás znamená též diskutovat naprosto tvrdě ve věci, kterou je třeba vyjasnit, aniž bychom při tom museli opustit půdu vzájemné výměny názorů.


V tomto smyslu chceme my, provozovatelé, tvůrci a uživatelé www.secarts.org, vykročit po čtyřech úspěšných letech společné práce i do budoucna: zvýšit nabídku, kvalitu a rozmanitost stránky, zapojit více lidí do společných aktivit a přenést nás všechny, jednotlivě a jako kolektiv, o kus dál.


Schváleno ke čtvrtému výročí redakcí a kolektivem
www.secarts.org


(z Němčiny přeložil Petr, KSM)1 „Querfrontstrategie“ neboli „Strategie napříč vedené fronty“ vychází z německých dějin“ a jedná se o spolupráci levicových a fašistických sil, přičemž se fašisté často pokouší oslovit levici či dělnickou třídu jako takovou se zdánlivě kritickými postoji ke Kapitalismu (viz. Hitlerova NSDAP počátkem 30.let 20. století), aby tak komunistické hnutí poškodili. Např. v Německu se dnes pokouší přimět někteří NS levici ke společnému boji proti imperialismu USA, přičemž se ji tímto snaží odlákat od jejího skutečného nepřítele a sice německého imperialismu. Tyto teorie jsou často antisemitské a nekritické ke Kapitalistickému systému jako k celku, nýbrž kritizují pouze některé jeho jevy a svojí lstivostí velmi nebezpečné – pozn. Překladatel


Artikel auch verfügbar in: العربية deutsch english 中文版
 
Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0
Inhalt (Text, keine Bilder und Medien) als Creative Commons lizensiert (Namensnennung [Link] - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen), Verbreitung erwünscht. Weitere Infos.
 

 
die www.secarts.org Sitemap